KIA JANIE KIUN TAIZ HAWA SOCH MEIN GUM HAI
KHABIDA PRINDON KO DARKHTON SE URA KR
----------*------------

Writer