Na janE KaB Se Ho GayE ItNay ShiDDat PasaNd HaM ? FArAz ! JaB Tak ZakhaM Na KhAyEn tAssalEE nAhi hoTi ?

Writer